Gebed vir Win A City

“I would rather teach one man to pray than ten men to preach.”

Charles Spurgeon

Ons Bid Vir Win A City Konferensie – Logos bid Lukas

There is a fire in your heart that wants to spread through the city..

Logos berei die pad voor vir die vuur van die Heilige Gees (Luk 3:16)
Johannes antwoord almal en sê:  ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

Om die Woord te bid, steek ‘n vuur aan die brand.  Dit is kragtig!

Skrifverwysings telkens uit Lukas:

Logos mense ondersoek alles noukeurig van voor af en kry volle versekering (1:3b)

Hooggeagte Theofilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is.

Logos mense was buite besig om te bid op die uur van die reukoffer (1:10)

Die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid, op die uur van reukoffer.

Logos sal baie van die kinders van Kaapstad bekeer tot die Here hulle God (1:16,17)

En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God, en hy sal voor Hom uitgaan in die gees en die krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei.

So groet ons Logos vroue (1:28)

Wees gegroet begenadigde, die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue.

En die vroue antwoord (1:38)                           

Laat dit met my gaan volgens u woord.             

1:45

En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word.

So loof ons die Here (1:46-55)

…My siel maak die Here groot, en my gees is verheug in God my Saligmaker;  omdat Hy die nederige toestand van sy diensmaagd aangesien het;  want kyk, van nou af sal die geslagte my salig noem.  Want Hy wat magtig is, het groot dinge aan my gedoen, en heilig is sy Naam.  En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees.  Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen.  Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi.  Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog.  Hongeriges het Hy met goeie dinge vervul en rykes met leë hande weggestuur.  Hy het sy kneg Israel bygestaan, sodat Hy aan sy barmhartigheid sou dink – soos Hy tot ons vaders gespreek het – aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. 

Die vaders van Logos wat weet “God onthou”, skryf op ‘n bordjie:  “Jehova is a gracious giver” (1:62)

En hulle beduie vir sy vader hoe hy wou hê dat hy genoem moes word.  Hy vra toe ‘n skryfbordjie en skryf:  Johannes is sy naam.  En almal was verwonderd.  En onmiddelik is sy mond geopen en het sy tong losgeraak, en hy het gepraat en God geloof.

Die vaders van Logos lofprys die Here só (1:68)

Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat Hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en ‘n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid,  sy kneg – soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds – redding van ons  vyande en uit die hand van almal wat ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat Hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor Hom, al die dae van ons lewe.

Oor Logos ANTS bid ons só (1:76-79)

En jy, kindjie, sal die profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak;  om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig.

Oor Logos ANTS bid ons só (2:40)

En die Kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees en vol van wysheid.  En die genade van God was op Hom.

En die herders van Logos sê vir mekaar:  Laat ons gaan na die huis van brood (2:15, 17)

…sê die herders vir mekaar:  Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, want die Here het dit aan ons bekend gemaak.  …En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die Kindjie vertel is;  maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink.

Hier by Logos glo ons in die krag van broosheid (2:34, 35)

… kyk, hierdie Kind is bestem tot ‘n val en ‘n opstanding van baie in Israel en tot ‘n teken wat weerspreek sal word – ja, ‘n swaard sal deur jou eie siel gaan – sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word.

Só berei Logos die pad voor (Lukas 3:3)

En hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van bekering tot vergifnis van sondes verkondig;  soos geskrywe is in die boek van die woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê:  die stem van een wat roep in die woestyn:  berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit.  Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak;  en die krom draaie sal ‘n reguit pad word, en die skurwe plek gelyk weë.  En alle vlees sal die heil van God sien.

Logos dra vrug.  Logos ken die mag van God (3:8,9)

Dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê:  ons het Abraham as vader nie, wat ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek.  Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome.  Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.

(Wat bring die vuur?  Maak kennis met die mag van God)

By Logos groepeer ‘affinities’ (3:10-14)

Die skare vra:  Wat moes ons dan doen?

En hy antwoord en sê vir hulle:  wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie;  en wie voedsel het, moet dieselfde doen.

En tollenaars vra:  Wat moes ons dan doen?

En hy antwoord hulle:  moenie meer invorder as wat julle voorgeskrewe is nie.

En die soldate vra:  Wat moes ons dan doen?

En hy sê vir hulle:  julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie;  en wees tevrede met julle soldy.

Logos berei die pad voor vir die vuur van die Heilige Gees.  Logos het vuur in hulle harte (3:16)

Johannes antwoord almal en sê:  ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.

(Wat bring die vuur?  Maak kennis met die mag van God)

Logos word gedoop met die Heilige Gees vir ‘n skoonmaak (3:17)

Sy skop is in sy hand, en Hy sal sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met onuitbluslike vuur verbrand.

Logos is bereid om vermaan te word, en hulle begin by hulself met sonde-belydenis (3:18)

Hy het dan ook met baie ander vermaninge die evangelie aan die volk verkondig

Logos is bereid om verkeerde goed in leiers te bestraf (3:19)
Maar toe Herodus, die viervors, deur hom bestraf is oor Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodias gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het.

As ons bid gaan die hemel oop want ons sonde is afgewas (3:21)

En toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel oopgegaan;  en die Heilige Gees het in die liggaamlike gedaante soos ‘n duif op Hom neergedaal;  en ‘n stem het uit die hemel gekom wat sê:  U is my geliefde Seun;  in U het Ek ‘n welbehae

Elkeen by Logos pas in ‘n geslagsregister in (3:23-38)

Hier by Logos draai ons na die Woord as ons versoek word (4:1-13)

En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei ……….

t.o.v. voorsiening / provision

Toe sê die duiwel vir Hom:  as U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word.  Maar Jesus antwoord en sê vir hom:  daar is geskrywe:  die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God

t.o.v. outoriteit

Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.  En die duiwel sê vir Hom:  ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.  As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.  En Jesus antwoord en sê vir hom:  gaan weg agter My Satan, want daar is geskrywe:  die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.

t.o.v. sekuriteit

Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom:  as U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer.  Want daar is geskrywe:  Hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.  En Jesus antwoord en sê vir hom:  daar is gesê:  jy mag die Here jou God nie versoek nie. 

Logos is gestuurdes (4:25)

Maar Ek sê vir julle die waarheid, daar was baie weduwees in Israel in die dae van Elia toe die hemel gesluit was drie jaar en ses maande lank, toe daar ‘n groot hongersnood gekom het in die land, en na nie een van hulle is Elia gestuur nie, behalwe na Sarfat in Sidon na ‘n weduwee.

Logos neem outoriteit op oor tweede-hemelwesens in eerste-hemelplekke (4:33)

En in die sinagoge was daar ‘n man met die gees van ‘n onreine duiwel, en hy het met ‘n groot stem uitgeskree en gesê:  Ha!  Wat het ons met U te doen, Jesus, Naseréner?    Het U gekom om ons te verdelg?  Ek ken U, wie U is:  die Heilige van God!  En Jesus het hom bestraf en gesê:  bly stil, en gaan uit hom uit!  En die duiwel het hom tussen hulle neergegooi en uit hom uit gegaan sonder om hom seer te maak.  Toe kom daar verdwaasdheid oor almal, en hulle praat met mekaar en sê:  wat vir ‘n woord is dit, dat Hy met gesag en mag die onreine geeste gebied, en hulle gaan uit!

Logos vaar uit na die diep water en sak die net op Sy woord.  (5: 4, 5, 10b)

Vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang.  En Simon antwoord en sê vir hom:  Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie;  maar op u woord sal ek die net sak.  En toe hulle dit gedoen het, het hulle ‘n groot menigte visse ingesluit;  en hulle nette wou skeur…  Moenie vrees nie, van nou af sal jy mense vang.

Logos verlaat alles en volg Hom (5:11)

En nadat hulle die skuite aan land gebring het, het hulle alles verlaat en Hom gevolg.

Logos sê:  Here as U wil kan U my reinig (5:12)

…. Here, as U wil, kan U my reinig.  Daarop steek Hy die hand uit raak hom aan en sê:  Ek wil, word gereinig!  En dadelik het die melaatsheid hom verlaat.

Logos trek in verlate plekke terug om te bid (5:16)

Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek om te bid.                    

Toe Hy Logos se geloof sien, sê Hy:  jou sonde is vergewe (5:20, 24)

En toe Hy hulle geloof sien, sê Hy vir hom:  Mens, jou sondes is vergewe…  Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die aarde sondes te vergewe…

Logos gooi nuwe wyn in nuwe sakke (5:37)

Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie;  anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop, en die sakke sal vergaan.  Maar die nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word, en altwee word saam behou.  En niemand wat ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie;  want hy sê:  die oue is beter.

Logos wil nuwe wyn drink

Hy gee Logos stamina om soos Hy te bid (6:12)

En Hy het in daardie dae uitgegaan na die berg om te bid en die nag in gebed tot God deurgebring.

Die hele Logos probeer om Hom aan te raak want krag gaan van Hom uit (6:19)

En die hele skare het probeer om Hom aan te raak, omdat krag van Hom uitgegaan het, en Hy het almal gesond gemaak. 

Logos mense is nie bang om arm te wees, te ween, of beledig te word nie…. (6:20-22)

Salig is julle, armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.  Salig is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word.  Salig is julle wat nou ween, want julle sal lag.  Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en julle naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens.  Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.

Logos mense begeer nie dat alles net altyd goed sal gaan nie (6:24-26)

Maar wee julle, rykes, want julle het julle troos weg.  Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly.  Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween.  Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die valse profete gedoen.

Logos mense doen goed sonder om iets terug te ontvang (6:29-35)

Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied;  en aan hom wat jou bokleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie.  Maar gee aan elkeen wat jou iets vra, en eis jou goed nie terug van hom wat dit neem nie.  En soos julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, so moet julle ook aan hulle doen.  En as julle dié liefhet wat vir julle liefhet, watter dank het julle?  Want die sondaars het ook dié lief wat hulle liefhet.  En as julle goed doen aan die wat aan julle goed doen, watter dank het julle?  Want die sondaars doen ook dieselfde. En as julle leen aan dié van wie julle hoop om terug te ontvang, watter dank het julle?  Want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang.  Maar julle moet julle vyande liefhê en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees;  en julle sal kinders van die Allerhoogste wees;  want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en die slegtes.

Logos mense haal die balk uit hulle eie oog sodat hulle goed kan sien om die splinter uit hul broer se oog te kan haal (6:42)

Hoe kan jy vir jou broeder sê:  broeder, laat my toe om die splinter wat in jou oog is, uit te haal, terwyl jy self nie die balk wat in jou oog is, nie kan sien nie?  Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter wat in jou broeder se oog is, uit te haal.

Logos mense is soos ‘n goeie boom wat goeie vrugte dra (6:43,44)

Want dit is nie ‘n goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie ‘n slegte boom wat goeie vrugte dra nie.  Want elke boom word geken aan sy eie vrugte.  Van dorings pluk ‘n mens tog nie vye nie, en ‘n mens sny ook nie druiwe van ‘n doringbos nie. 

Logos mense bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is (6:45)

Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is;  en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is;  want uit die oorvloed van die hart spreek die mond.

Logos mense doen wat die Here vra (6:46)

En wat noem julle My:  Here Here!  En doen nie wat Ek sê nie?              

Logos mense grawe diep en lê die fondasies op die rots (6:47-49)

Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen – Ek sal julle wys soos wie hy is.  Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat grawe en diep ingaan en die fondament op die rots gelê het;  en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.  Maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos ‘n man wat ‘n huis sonder fondament op die grond bou, en die stroom het daarteen losgebreek en dit het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot.

Logos mense is onderworpe aan gesag, en sê maar net ‘n woord (7:6)

En Jesus het saam met hulle uitgegaan;  maar toe Hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor honderd vriende na Hom om vir Hom te sê:  Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat U onder my dak inkom nie.  Daarom het ek my ook nie waardig geag om na U te gaan nie;  sê maar net ‘n woord, en my kneg sal gesond word.  Want ek is ook ‘n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my;  en vir hierdie een sê ek:  Gaan!  En hy gaan;  en vir die ander een:  Kom!  En hy kom;  en vir my dienskneg:  Doen dit!  En hy doen dit.  Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sê vir die skare wat Hom volg:  Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

Logos mense gaan vertel vir ander wat hulle sien en hoor (7:22)

En Jesus antwoord hulle:  gaan vertel vir Johannes wat julle sien en hoor:  blindes sien weer, kreupeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan die armes word die evangelie verkondig.

Logos mense neem nie aanstoot oor die woord nie (7:23)

En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.

Logos erken die geregtigheid (“righteousness”) en regverdigheid (“justice”) van God deur hulle te laat doop met die doop van Johannes (7:29)

En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop en met die doop van Johannes.

Logos is nie wetgeleerdes wat die raad van God verwerp nie (7:30)

Maar die Fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie.

Logos mense ween, salf en soen sy voete (7:38)

…en agter by sy voete gaan staan en geween;  en sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof;  en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf.

Logos mense is van baie vergewe en het dus baie lief (7:47)

Daarom sê Ek vir jou:  Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad;  maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief.

Logos mense ontvang woord in ‘n edele en goeie hart en dra daarom met volharding vrug (8:15)

En wat in die goeie grond val – dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in ‘n edele en goeie hart hou en met volharding vrug dra.

Logos mense steek ‘n lamp op en sit dit op ‘n staander sodat die wat inkom die lig kan sien (8:16)

En niemand steek ‘n lamp op en maak dit met iets toe of sit dit onder ‘n bed nie;  maar hy sit dit op ‘n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.

Logos mense steek niks weg nie (8:17)

Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie.

Logos mense pas op hoe hulle hoor (8:18)

Pas dan op hoe julle hoor;  want elkeen wat het, aan hom sal gegee word;  en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink hy het.

Logos mense is Jesus se moeder en sy broers (8:21)

My moeder en my broers is die wat die woord van God hoor en dit doen. 

As die storms van die lewe woed, roep Logos mense:  Meester, Meester!  (8:24-25)

En hulle het na Hom gegaan en Hom wakker gemaak en gesê:  Meester, Meester, ons vergaan!  Hy staan toe op en bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het ‘n stilte gekom.  En Hy sê vir hulle:  waar is julle geloof?  Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê:  Wie is Hy tog, dat Hy selfs die winde en die water gebied en hulle Hom gehoorsaam is?

Logos mense veroorsaak ‘n opskudding (8:34)

En toe die wagters sien wat gebeur het, het hulle gevlug en dit in die stad en in die buitewyke gaan vertel.

Logos mense gaan deur die hele stad en verkondig watter groot dinge Jesus gedoen het (8:39)

Gaan terug na jou huis en vertel watter groot dinge God aan jou gedoen het.  En hy het gegaan en deur die hele stad verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het.

Jesus het sy Logos dissipels saamgeroep en aan hulle mag gegee (9:1)

En Hy het sy twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees.

Logos dissipels is uitgestuur (9:2)

En Hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak.

Logos dissipels neem niks vir die pad nie (9:3)

.. Neem niks vir die pad nie, geen stokke of reissak of brood of geld nie, en geen een van julle moet twee kledingstukke hê nie.

En Logos het uitgegaan (9:6)

En hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig en siekes gesond gemaak.

Logos mense neem wat in hulle hand is, kyk op, seën dit, breek dit, gee dit aan … (9:16)

Toe neem Hy die vyf brode en die twee visse, en nadat Hy opgekyk het na die hemel, seën Hy dit en breek dit en gee dit aan die dissipels om dit aan die skare voor te sit.  En hulle het geëet en is almal versadig, en van wat vir hulle van die brokstukke oorgebly het, is daar twaalf mandjies vol opgetel.

Logos mense wil agter Hom aankom (9:23-25)

En Hy sê vir almal:  as iemand agter My wil aankom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg.  Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor;  maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, hy sal dit red.  Wat dit baat dit ‘n mens tog as hy die hele wêreld win, maar homself verloor of skade aandoen? 

Logos mense skaam hulle nie vir Sy woorde nie (9:26,27)

Want elkeen wat hom skaam vir My en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens Hom skaam wanneer Hy kom in sy heerlikheid en dié van die Vader en van die Heilige engele. 

Logos mense sien die koninkryk van God voor hul sterf (9:27)

Ek sê vir julle met waarheid:  daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie.

Logos kyk vorentoe (9:61,62)

En ‘n ander een het ook gesê:  Here ek sal U volg, maar laat my eers toe om afskeid te neem van die wat in my huis is.  En Jesus antwoord hom:  niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. 

Logos mense gaan twee-twee uit (10:1)

En na hierdie dinge het die Here weer sewentig ander aangestel, en hulle twee-twee voor Hom uitgestuur na elke stad en plek waar Hy sou kom. 

Logos mense bid tot die Here van die oes (10:2)

Hy sê toe vir hulle:  die oes is wel groot, maar die arbeiders min.  Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur.

Logos is uitgestuur soos lammers onder wolwe (10:3)

Gaan dan;  kyk, Ek stuur julle soos lammers onder wolwe.  Moenie ‘n beurs of ‘n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. 

Logos mense soek ‘n man van vrede (10:5-9)

En watter huis julle ookal mag ingaan, sê eers:  vrede vir hierdie huis!  En as daar ‘n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus;  anders sal dit tot julle terugkeer.  Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd.  Moenie van huis tot huis gaan nie.  En in watter stad julle ookal mag ingaan en hulle julle ontvang, eet wat aan julle voorgesit word.  En maak die siekes gesond wat daarin is, en sê vir hulle:  die koninkryk van God het naby gekom.

Mense luister na Logos mense, want hulle luister na Hom (10:16)

Wie na julle luister, luister na My;  en wie julle verwerp, verwerp My;  en wie My verwerp, verwerp Hom wat my gestuur het.

Logos mense is nie bly oor hulle mag het nie, maar is bly dat hulle name in die hemele opgeskryf is (10:19)

Kyk ek gee aan julle die mag om op slange en skerpioene te trap, en oor al die krag van die vyand;  en niks sal julle ooit skade doen nie.  Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is.

Logos mense is salig want hulle het oë wat kan sien (10:23)

….salig is die oë wat sien wat julle sien;  want Ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie.

Logos mense sit aan Sy voete en luister na Sy woord (10:39)

… Maria, dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.  Maar Marta was baie besig om alles klaar te maak.  Sy kom toe daar staan en sê:  Here, gee u nie om dat my suster my alleen laat bedien nie?  Sê dan vir haar dat sy my moet help.  Maar Jesus antwoord en sê vir haar:  Marta, Marta, jy is besorg en verontrus oor baie dinge maar een ding is nodig;  en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Só bid Logos  mense (11:2-4)

En Hy sê vir hulle:  wanneer julle bid, sê:  onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;  laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde;  gee ons elke dag ons daaglikse brood;  en vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat aan ons skuldig is;  en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.

In moeilike tye laat Logos toe dat die Gees van die Here deur hulle beweeg (11:5-9)

En Hy het vir hulle gesê:  wie van julle sal ‘n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê:  vriend, leen my drie brode, want ‘n vriend van my het van ‘n reis by my aangekom, en ek het niks om aan hom voor te sit nie – en dié van binnekant sal antwoord en sê:  moenie my lastig val nie;  die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed;  ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie.  Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het.  En ek sê vir julle:  bid, en vir julle sal gegee word;  soek, en julle sal vind;  klop, en vir julle sal oopgemaak word. 

Logos mense probeer nie self nie (11:10)

Want elkeen wat bid, ontvang;  en hy wat soek, vind;  en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 

Logos mense bid vir Heilige Gees leiding (11:13)

As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?

“Prayer does not fit us for the greater work; prayer is the greater work.”

Oswald Chambers