Aansoek om hulp by Noodfonds

Indien jy graag wil aansoek doen om hulp by die Covid-19 Noodfonds, is jy welkom. Voltooi asseblief ons aanlyn aansoekvorm.

Doel van die Covid-19 Noodfonds

Doel van die fonds is om spesifiek hulp te verleen aan gemeentelede of gemeenskap wat tydens lockdown moeilike finansiële tye beleef.

Die noodfonds het nie ten doel om op permanente basis hulp te verleen nie, maar slegs vir die periode waarin lidmate van ons gemeente/gemeenskap finansiële moeilike tye beleef weens die impak wat die lockdown periode op kontantvloei mag hê. Die fonds moet nie verwar word met Logos se normale hulpfonds nie.

Die fokus van die fonds is primêr om Logos gemeentelede te help. Waar daar behoefte ontstaan om lede van ander gemeentes te help met wie Logos naby verhouding het, sal die hulp verlening slegs plaasvind nadat alle Logos gemeentelede reeds deur die fonds bygestaan is.

Lidmate of persone wat behoefte het aan ondersteuning, moet hul details aan Dorothy stuur (Click hier om vorm te voltooi). Dorothy en Morné de Beer is die paneel wat deur die gemeenteraad aangestel is om die fonds te bestuur en hul mandaat sluit die volgende in:

  • Om te bepaal of die aansoeke voldoen aan die kriteria van die fonds

  • Om die bedrag/mate van verlening aan elke goedgekeurde aansoek te bepaal

  • Om die periode te bepaal waarvoor hulpverlening verleen word aan elke kwalifiserende persoon

  • Diskresie om enige hulp te verleen vir basiese behoeftes wat nie in die kwalifikasie vereistes beskryf word nie

  • Om te besluit wanneer die fonds voldoen het aan sy doel en nie verdere hulp hoef te verleen

 

Kwalifiseringsvereistes van die Covid-19 Noodfonds

Lidmate van Logos wat weens verlies aan inkomste as gevolg van die lockdown nie meer aan hul basiese behoeftes kan voorsien. Banke is verbruikers tans baie goedgesind in hierdie periode en verleen uitstel in betaling van paaiemente op huisverbande en motorfinansiering. Die fonds sal dus geen voorsiening maak om enige kostes te dek waar ‘n finansiële instellings reeds hulp aangebied het nie.

Basiese behoeftes as kriteria vir die fonds sal insluit:

  • voedsel tekort,

  • gevaar om verblyf te verloor weens huur wat nie betaal kan word,

  • noodsaaklike mediese dienste/medikasie wat nie bekostig kan word, soos kroniese medikasie,

  • enige ander hulp sal volgens diskresie van die paneel bepaal word.

Hoe om fonds te bemark aan gemeentelede? Gedagte is om lede uit te daag om kostes wat hul nou spaar as gevolg van lockdown soos, tenk brandstof, McDonalds ete, ens af te staan en aan die fonds te skenk.
Die donasie moet nie verwar word met 10de / dankoffer of sending-dankoffer nie.

Die fonds sal aan n behoorlike oudit onderworpe wees en die verslag oor die oudit sal verskaf word aan gemeentelede wat tot die fonds bydra ten einde te verseker dat die fondse aangewend vir die doel waarvoor die Covid-19 Noodfonds in die lewe geroep is.

Bankbesonderhede vir Covid 19 Noodfonds

Hier is die bankbesonderhede indien jy ‘n bydra wil maak tot die noodfonds:

Logos Christen Gemeente 
ABSA Spaar
Rek Nr: 925 934 7856
Takkode: 632 005 
Verwysing: C19 Noodfonds 

Voedselbank

Logos het ook ‘n Voedselbank begin om te help om kos te voorsien vir behoeftiges. Indien jy ‘n bydrae wil maak, kan jy dit in die volgende rekening inbetaal:

Logos Christen Gemeente
ABSA
Rek Nr: 912 926 2841
Takkode: 632 005
Verwysing: Voedselbank