Wat Glo Ons

1. Ons glo dat die Bybel (die Ou en Nuwe Testamente), ten volle deur God geïnspireer is, en ons aanvaar dit as ons algehele en finale outoriteit vir die geloof en die lewe.

2. Ons glo in een God wat ewig bestaan in drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees.

3. Ons glo dat Jesus Christus uit die Vader gebore is, deur die Heilige Gees verwek is, gebore is uit die maagd Maria, en waarlik God en waarlik mens is.

4. Ons glo dat God die mens na Sy eie beeld geskape het; dat die mens gesondig het en daardeur die loon van die sonde, naamlik fisiese en geestelike dood, op die hals gehaal het; dat alle mense met ‘n sondige natuur gebore word wat lei (in die geval van die wat reeds morele verantwoordelikheid bereik het) tot oortreding en dus persoonlike skuld.

5. Ons glo in die beginsel van heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou binne ’n huwelik voor God ingestel.

6. Ons glo dat ons Here Jesus Christus gesterf het as ‘n offer vir ons sonde, en dat almal wat in Hom glo deur sy offerdood geregverdig word.

7. Ons glo dat Christus fisies uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die Hemel en tans vir ons intree as Hoë Priester en Voorspraak.

8. Ons glo in die persoonlike wederkoms van Jesus Christus.

9. Ons glo dat almal wat hul sonde bely en die Here Jesus Christus in geloof aangeneem het, wedergebore is deur die Heilige Gees en daardeur kinders van God word.

10. Ons glo in die doping van die Heilige Gees wat gelowiges bemagtig en toerus vir diens, tesame met die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees in gemeenskap met Hom. Ons glo in die Goddelike daarstelling van die bedieninge van Apostel, Profeet, Evangelis, Herder en Leraar.

11. Ons glo in die opstanding van die geregverdigdes en die ongelowiges, die ewige lewe van die geregverdigdes, en die ewige dood van hulle wat die aanbod van redding van die hand gewys het.

12. Ons glo dat ouderlinge die verantwoordelikheid dra van oorsig oor en sorg vir die personeel en lidmate. Waar nodig moet ouderlinge Bybelse dissipline uitoefen ter beskerming van die gemeente.

13. Ons glo in die kerk as die totale gemeenskap van hulle wat deur Jesus Christus gered en deur die Heilige Gees herskep is. Wedergeboorte en persoonlike belydenis van Christus is dus noodsaaklik vir lidmaatskap.

14. Ons glo dat Christus twee formuliere ingestel het – waterdoop en nagmaal – en dat dit beide onderhou moet word uit gehoorsaamheid en as ‘n ewigdurende getuienis van die kern feite van die Christelike geloof. Die doop is die onderdompeling van gelowiges in water as ‘n getuienis van ons assosiasie met Christus in Sy begrafnis en opstanding uit die dood. Die nagmaal is die deelname aan elemente wat simbolies is van Christus se gebroke liggaam en gestorte bloed ter gedagtenis van Sy dood, tot Hy terugkom.

15. Ons glo dat Goddelike genesing Bybels is en dat dit ‘n integrale deel van die Evangelie is.

16. Ons glo in die Bybelse lering dat sonder ‘n heilige lewe dit onmoontlik is om God te sien. Ons glo in heiligmaking as ‘n definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat sy begin het by die wedergeboorte en wat volhou tot en met die voleinding van redding.

 

PDF Formaat

Doop van Gelowiges in Logos