1. Ons glo dat die Bybel (die Ou en Nuwe Testamente), ten volle deur God geïnspireer is, en ons aanvaar dit as ons algehele en finale outoriteit vir die geloof en die lewe.

2. Ons glo in een God wat ewig bestaan in drie persone – Vader, Seun en Heilige Gees.

3. Ons glo dat Jesus Christus uit die Vader gebore is, deur die Heilige Gees verwek is, gebore is uit die maagd Maria, en waarlik God en waarlik mens is.

4. Ons glo dat God die mens na Sy eie beeld geskape het; dat die mens gesondig het en daardeur die loon van die sonde, naamlik fisiese en geestelike dood, op die hals gehaal het; dat alle mense met ‘n sondige natuur gebore word wat lei (in die geval van die wat reeds morele verantwoordelikheid bereik het) tot oortreding en dus persoonlike skuld.

5. Ons glo in die beginsel van net heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou binne ’n huwelik voor God ingestel.

6. Ons glo dat ons Here Jesus Christus gesterf het as ‘n offer vir ons sonde, en dat almal wat in Hom glo deur sy offerdood geregverdig word.

7. Ons glo dat Christus fisies uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die Hemel en tans vir ons intree as Hoë Priester en Voorspraak.

8. Ons glo in die persoonlike wederkoms van Jesus Christus.

9. Ons glo dat almal wat hul sonde bely en die Here Jesus Christus in geloof aangeneem het, wedergebore is deur die Heilige Gees en daardeur kinders van God word.

10. Ons glo in die doping deur die Heilige Gees in (into) Christus, in Sy dood en opstanding tot ‘n nuwe lewe (Rom. 6:3-5). En ons glo in die voordurende vervulling deur die Gees (infilling by the Spirit) met wie Christus is en ons toerus tot dienswerk deur die geestelike gawes. Daarby glo ons in die vyfvoudige bedieninge van apostel, profeet, evangelis, herder en leraar as toerusting vir die gelowiges se dienswerk en om die liggaam van Christus op te bou (Ef. 4:12).

11. Ons glo in die opstanding van die geregverdigdes en die ongelowiges, die ewige lewe van die geregverdigdes, en die ewige dood van hulle wat die aanbod van redding van die hand gewys het.

12. Ons glo dat ouderlinge die verantwoordelikheid dra van oorsig oor en sorg vir die personeel en lidmate. Waar nodig moet ouderlinge Bybelse dissipline uitoefen ter beskerming van die gemeente.

13. Ons glo in die kerk as die totale gemeenskap van hulle wat deur Jesus Christus gered en deur die Heilige Gees herskep is. Wedergeboorte en persoonlike belydenis van Christus is dus noodsaaklik vir lidmaatskap.

14. Ons glo dat Christus twee instellings ingestel het – doop van die gelowige en nagmaal – en dat dit beide onderhou moet word. Wanneer ‘n persoon tot geloof in Christus gekom het en Jesus as Verlosser aangeneem het en dus getuig van ‘n nuwe geestelike geboorte in Christus, word daar ‘n geleentheid vir ‘n doop van gelowige gereël as ‘n openbare getuienis van dit wat geestelik klaar met daardie persoon gebeur het. Daarby eer ons die bediening van die Nuwe Testament-maal in die breking van die brood as simbolies van Jesus se gebroke liggaam en in die bediening van die vrug van die wynstok as simbolies van Sy gestorte bloed tot vergifnis en versoening van ons sondes tot gedagtenis van Hom en Sy verlossingswerk.

15. Ons glo dat Goddelike genesing Bybels is en dat dit ‘n integrale deel van die Evangelie is.

16. Ons glo in die Bybelse lering dat sonder ‘n heilige lewe dit onmoontlik is om God te sien. Ons glo in heiligmaking as ‘n definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat sy begin het by die wedergeboorte en wat volhou tot en met die voleinding van redding.